Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie pomocy społecznej.